Contact

 

Afspraak

Ik werk enkel op afspraak om zo elke klant de aandacht te kunnen geven die hij of zij verdient.  Bel je voor een afspraak, spreek dan zeker iets in als ik niet direct opneem.  Ik bel je zeker terug! 
Belangrijk detail: Mijn praktijk bevindt zich op de eerste verdieping, er is dus een trap naar omhoog.


Openingsuren

Ma-Di-Woe-Do: 08:45h tot 15:00h / 19:00h tot 22:00h

Vrij: 08:45h tot 17:00h

Zat en Zo:  gesloten


Kan je je afspraak niet nakomen, laat dan zo snel mogelijk iets weten! Kosteloos annuleren kan tot 24 uur op voorhand.

Als je last minute (minder dan 24 uur op voorhand) annuleert ben ik genoodzaakt 50% van de behandeling aan te rekenen. Als je niet verwittigt wordt het volledige bedrag aangerekend.

Waarom worden deze kosten in rekening gebracht: Ik zit (tevergeefs) op jou te wachten, ik heb geen tijd meer om iemand anders te verwittigen en zit dus met een gat in mijn agenda van 1h of meer (en minder inkomsten die dag).


Calza Pedicure

Bloemenplein 13

2200 HERENTALS

Tel. 0474/628470

E-mail: Calzapedicure@gmail.com

BE0876992143


Algemene Voorwaarden Calza Pedicure

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Calza Pedicure en een cliënt waarop Calza Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Calza Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website, per e-mail,  telefonisch of Whats App worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Calza Pedicure door te geven. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Calza Pedicure 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Calza Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aanrekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Calza Pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Calza Pedicure vermeldt het tarief van de behandeling zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per payconiq te voldoen. Bij in gebreke blijven van betaling , kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de client komen.

5. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Calza Pedicure niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. 

6. Geheimhouding
Calza Pedicure verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Calza Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Calza Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging en diefstal
Calza Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

9. Garantie
Calza Pedicure geeft één week (zeven kalenderdagen) garantie op de behandeling en op evt. producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

  • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Calza Pedicure.

Calza Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Calza Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Calza Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Calza Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

Alle rechten voorbehouden © 2023 Calza Pedicure